You are here

GnuCash

laurenti's picture

Përshëndetje Anonim,Përkthimi në shqip i GnuCash akoma nuk ka filluar.Pikërisht mungesa e njohurive të mjaftueshme në fushën e financës besoj që ka penguar nisjen e përkthimit.Sidoqoftë, mund të fillohet duke përkthyer terminollogjinë e përdorur nga programi e pastaj, kush ka njohuritë e duhura, mund të kryejë korrigjimet e nevojshme.P.sh., një përkthim automatik i gnucash-glossary rezulton si në vazhdim:Quote:#. "English Definition"#, fuzzymsgid "Term"msgstr "Termi"#. "A detailed record of money spent and received"msgid "account"msgstr "llogari"#. "-"msgid "account code"msgstr "numri i llogarisë"#. "the tree view of all accounts"msgid "account hierarchy"msgstr "struktura e llogarisë"#. "-"msgid "account name"msgstr "emri i llogarisë"#. "A thing, esp. owned by a person or company, that has value and can be used or sold to pay debts"msgid "account type: Asset"msgstr "lloji i llogarisë: aktiv, aktivitet"#. "(esp. US) (Brit = current account) a bank account from which money can be withdrawn without previous notice"msgid "account type: checking"msgstr "lloji i llogarisë: llogari e rrjedhëshme"#. "-"msgid "account type: currency"msgstr "lloji i llogarisë: valutë, llogari financiare"#. "see: Equity"msgid "account type: Equity"msgstr "lloji i llogarisë: kapital, vlerë neto"#. "-"msgid "account type: Expense"msgstr "lloji i llogarisë: dalje"#. "-"msgid "account type: Income"msgstr "lloji i llogarisë: hyrje"#. "A debt, a financial obligation"msgid "account type: Liability"msgstr "lloji i llogarisë: pasiv, pasivitet, obligim, debit, borxh"#. "-"msgid "account type: money-market"msgstr "lloji i llogarisë: treg monetar"#. "-"msgid "account type: Mutual fund"msgstr "lloji i llogarisë: fonde të përbashkët"#. "1. (US) any type of account that earns interest 2. (Brit) any type of bank account that earns a higher level of interest than a current account or deposit account"msgid "account type: saving"msgstr "lloji i llogarisë: kursime"#. "-"msgid "account type: Stock"msgstr "lloji i llogarisë: aksione"#. "-"msgid "account: parent account"msgstr "llogaria: llogaria prind"#. "-"msgid "account: subaccount"msgstr "llogaria: nënllogari"#. "-"msgid "account: top level account"msgstr "llogaria: llogari e nivelit kryersor"#. "The process of doing something that caused a transaction to happen"msgid "Action (register)"msgstr "Operacion (regjistrim)"#. "Automated teller machine"msgid "action: ATM"msgstr "operacioni: Bancomat, sportel automatik"#. "Transaction was an auto deposit"msgid "action: autoDep"msgstr "operacioni: autodep"#. "-"msgid "action: buy"msgstr "operacioni: blerje, shpenzim"#. "-"msgid "action: deposit"msgstr "operacioni: depozitim, derdhje"#. "When people can automatically deduct money straight from your account. The reverse of Direct Deposit."msgid "action: direct debit"msgstr "operacioni: tërheqje interbankare direkte"#. "transaction is a distribution (???)"msgid "action: dist"msgstr "operacioni: dist, shpërndarje"#. "transaction is a dividend"msgid "action: div"msgstr "operacioni: div, ndarje"#. "-"msgid "action: fee"msgstr "operacioni: pagesë, komision, pjesë, taksë, ??"#. "transaction comes from interest"msgid "action: int"msgstr "operacioni: int, interesi"#. "-"msgid "action: loan"msgstr "operacioni: borxh, mutuo"#. "see: payment 1."msgid "action: payment"msgstr "operacioni: pagesë"#. "-"msgid "action: POS"msgstr "operacioni: POS, ??"#. "-"msgid "action: rebate"msgstr "operacioni: rikthim, zvogëlim, heqje, zbritje, skonto"#. "-"msgid "action: sell"msgstr "operacioni: shitje"#. "-"msgid "action: Teller"msgstr "operacioni: bankieri"#. "see: transfer 2. (=credit transfer)"msgid "action: transfer"msgstr "operacioni: trasferim"#. "-"#, fuzzymsgid "action: wire"msgstr "operacioni: ???"#. "-"msgid "action: withdraw"msgstr "operacioni: tërheqje, marrje"#. "A sum of money"msgid "amount"msgstr "totali, gjithsej, shuma"#. "The result of adding several amounts together and then dividing this total by the number of amounts"msgid "average"msgstr "mesatarja"#. "The amount of money that is in one´s account"msgid "balance (noun)"msgstr "gjendja"#. "A written record of money received and paid out, showing the difference between the two total amounts"msgid "balance sheet"msgstr "bilanci"#. "To arrange for income and spending to be equal"msgid "balance, to"msgstr "të jesh baraz, mbyllja e llogarisë, ??"#. "-"msgid "bank"msgstr "banka"#. "A written statement of money owed for goods or services supplied. In Gnucash, a ´bill´ is a statement that we received, whereas an ´invoice´ is one that we sent out."msgid "bill"msgstr "ricevutë, ??"#. "Conditions on paying a bill. Both an invoice and a bill have billing terms. For example, you can have ´terms´ of ´Net-30´, where the bill is due in full in 30 days."msgid "billing terms"msgstr "kushtet e pagesës"#. "-"msgid "business (adjective)"msgstr "komerciale"#. "as Menu Item: Headline for features that are related to small business accounting"msgid "business (noun)"msgstr "fitim, ??"#. "Profits made from the sale of investments or property"msgid "capital gains"msgstr "e ardhur nga kapitali"#. "Distinguishing the uppercase and lowercase letters"msgid "case sensitive"msgstr "gërma të mëdha/vogla"#. "Money in coins or notes"msgid "cash"msgstr "lekë në dorë, të holla, likuid"#. "(esp. US) (= cheque) A special printed form on which one writes an order to a bank to pay a sum of money from one´s account to another person"msgid "check"msgstr "çek, "#. "To repair unbalanced transactions and orphan splits in an account tree. Any transactions that have debits != credits will get a balancing split added (pointing to a special new account called ´Imbalance´). Any splits that do not have accounts are put into another special account called ´Orphan´. Formerly known as ´to scrub´."msgid "check and repair, to"msgstr "kontrollo dhe riparo"#. "To end an application´s relationship with an open file so that the application will no longer be able to access the file without opening it again. "msgid "close, to"msgstr "mbylle, mbyllja"#. "An article that is bought and sold. The most general term of what an account keeps track of, e.g. a currency or a stock."msgid "commodity"msgstr "titull (prodhim, valutë)"#. "e.g. NASDAQ"msgid "commodity listing"msgstr "lista çmimeve aksionare"#. "the smallest amount of a commodity that´s traded (e.g. 1/100 for USD, 1 for most stocks)"msgid "commodity option: fraction"msgstr "fraksion"#. "e.g. USD, DEM"msgid "commodity option: Symbol"msgstr "opcion titulli: simboli"#. "(a) A sum of money paid into an account. (b) A record of such a payment. (c) The state of having money in one´s bank account."msgid "Credit (column in register)"msgstr "Për të marrë (kolonë në regjistër)"#. "-"msgid "Credit Card"msgstr "Kartë krediti"#. "A transfer of money direct from one bank account to another, without using a cheque"msgid "credit transfer"msgstr ""#. "The system of money used in a country"msgid "currency"msgstr "valuta"#. "Custom print format (i.e. according to the user´s wishes) as opposed to a template choice."#, fuzzymsgid "Custom"msgstr "E personalizuar"#. "The backend where the data is stored."msgid "database"msgstr "databazë"#. "A specific numbered day of the month"#, fuzzymsgid "Date"msgstr "Data"#. "DD/MM/YY or MM/DD/YY or something else"msgid "date format"msgstr "formati i datës"#. "A range in time that is delimited by two distinct dates."msgid "date range"msgstr "intervali kohësor, periudha"#. "(a) A written note in an account of a sum owed or paid out. (b) A sum withdrawn from an account."msgid "Debit (column in register)"msgstr "Për të dhënë (kolonë në regjistër)"#. "Each option has a default setting that it is shipped with, until the user changes the setting."msgid "default"msgstr "e prezgjedhur"#.etj....etj....Kush dëshiron mund të fillojë të kryejë korrigjimet e duhura.Mbasi të jëtë përkthyer terminollogjia e saktë, programi në vetvete nuk paraqet vështirësi (përveç kohës së nevojshme) në përkthim.File i plotë gnucash-glossary.pot mund të shkarkohet duke klikuar tek adresa në vazhdim: http://www.iro.umontreal.ca/translation/domains/POT/gnucash-glossary-1.8.9.pot

Forume: