You are here

Squeeze e roundcube

laurenti's picture

Thjesht disa shënime personale....
Tipi i instalimit: Debian Squeeze + ISPConfig (V. 3.0.4.6)
Webmail client: Roundcube (apt-get install roundcube roundcube-mysql)

Probleme (nga /var/log/roundcube/errors):
1)

Quote:

[30-Aug-2012 11:54:09] PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/share/php/MDB2.php on line 393
[30-Aug-2012 11:54:09] PHP Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/share/php/MDB2.php on line 2647

Zgjidhja: pear upgrade MDB2
*Upgrade to MDB2-2.5.0b3

2)

Quote:

[30-Aug-2012 09:46:37] PHP Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/share/roundcube/program/include/rcube_imap.php on line 1285

Zgjidhja: ndryshime tek file i mësipërm

Quote:

root@srv1:/usr/share/roundcube/program/include# diff rcube_imap.php rcube_imap.php.ORG
1285,1286c1285,1286
< if (!is_array($part[$i][0]) && (strtolower($part[$i][0]) == 'message' ||
< (in_array('name', (array)$part[$i][2]) && (empty($part[$i][3]) || $part[$i][3]=='NIL')))) {
---
> if (strtolower($part[$i][0]) == 'message' ||
> (in_array('name', (array)$part[$i][2]) && (empty($part[$i][3]) || $part[$i][3]=='NIL'))) {

3)
Url për roundcube (apache Alias /webmail /var/lib/roundcube):
Nëse jepet http://www.domain.com/webmail përgjigja është: ERROR 500 - Internal Server Error!

Zgjidhja: Tani për tani funksionon vetëm në formën "https://www.domain.com:8080/webmail"
Duhet rikontrolluar konfigurimi i apache+php në nivel sit klienti....