You are here

GNOME 2.14 RC - pjesa II

laurenti's picture

Ok...ja bllokimi i dytë:Moduli: gnome-icon-themeGabimi: Faza e kompilimit ndalon me mesazhin e gabimit:legacy-icon-mapping.dtd' does not existJa si paraqitet:(cd /home/gnome214/garnome/share/icons/Tango/16x16 && /home/gnome214/garnome/libexec/icon-name-mapping -c actions)404 File `/home/gnome214/garnome/share/icon-naming-utils/legacy-icon-mapping.dtd' does not exist file:///home/gnome214/garnome/share/icon-naming-utils/legacy-icon-mapping.dtdHandler couldn't resolve external entity at line 2, column 50, byte 73error in processing external entity reference at line 2, column 50, byte 73 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187make[8]: *** [install-data-local] Error 2make[8]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/freedesktop/tango-icon-theme/work/main.d/tango-icon-theme-0.7.0/16x16/actions'make[7]: *** [install-am] Error 2make[7]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/freedesktop/tango-icon-theme/work/main.d/tango-icon-theme-0.7.0/16x16/actions'make[6]: *** [install-recursive] Error 1make[6]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/freedesktop/tango-icon-theme/work/main.d/tango-icon-theme-0.7.0/16x16'make[5]: *** [install-recursive] Error 1make[5]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/freedesktop/tango-icon-theme/work/main.d/tango-icon-theme-0.7.0'make[4]: *** [install-work/main.d/tango-icon-theme-0.7.0/Makefile] Error 2make[4]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/freedesktop/tango-icon-theme'make[3]: *** [post-install] Error 2make[3]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/desktop/gnome-themes'make[2]: *** [../../desktop/gnome-themes/cookies/main.d/install] Error 2make[2]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/desktop/gnome-desktop'make[1]: *** [../../desktop/gnome-desktop/cookies/main.d/install] Error 2make[1]: Leaving directory `/home/gnome214/garnome-2.13.92/desktop/bug-buddy'make: *** [paranoid-install] Error 2

Zgjidhja:

Kopjojmë DTD që mungon nga /home/gnome214/garnome/share/dtds/:cd /home/gnome214/garnome/share/icon-naming-utils/cp ../dtds/legacy-icon-mapping.dtd .Rifillojmë proçesin:cd /home/gnome214/garnome-2.13.92/desktopmake paranoid-installOk...vazhdon pa probleme...