You are here

ndihme

Administratori's picture

Mund të shpjegosh më mirë problemin që ke?(për të filluar mund thjesht të japësh në çdo pc klient komandën:#ifconfig eth0 192.168.1.2 up netmask 255.255.255.0#route add default gw 192.168.1.xku 192.168.1.x është adresa e kompjuterit që luan rolin e gateway, p.sh. 192.168.1.1)