You are here

Instalimi i Drupal në Debian Testing

laurenti's picture

Sa në vijim, shërben për të plotësuar dhe përfunduar diskutimin tek http://alblinux.net/node/1176

Pra, mbasi të kemi instaluar dhe kontrolluar ambientin e punës (server web + server mysql + php), mund të fillojmë instalimin e Drupal.

Përfitojmë nga rasti edhe për të provuar versionin e ri 5.0 të ardhshëm të Drupal. Unë po provoj Release e parë Candidate: http://drupal.org/drupal-5.0-rc1

Për të punuar në server do të përdor thjesht ssh (sigurisht, nuk kam instaluar asnjë lloj interfaqe grafike).

ssh adresa_serverit
su
mkdir -p /opt/www/drupal5_rc1/{htdocs,cgi-bin,logs,src}
cd /opt/www/drupal5_rc1/src
wget http://drupal.org/files/projects/drupal-5.0-rc1.tar.gz
cd ../htdocs
tar xvfz ../src/drupal-5.0-rc1.tar.gz
mv drupal-5.0-rc1 drupal5rc1
cd /opt/www/drupal5?rc1/htdocs/drupal5rc1

Krijojmë një databazë për përdorim në instalimin e provës:

mysql -uroot
-bash: mysql: command not found

????, e atëhere?? Ok, instalojmë akoma:

apt-get install mysql-server mysql-client

Riprovojmë:

mysql -uroot

Përgjigja:

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 5.0.30-Debian_1-log Debian etch distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Pra në rregull (lexuesit e kujdesshëm do të kenë vënë re një difekt të rendë në lidhje me sigurinë: po përdor serverin MySQL si root pa mbrojtur fillimisht këtë përdorues me fjalëkalim. Një xhiro apo kërkim tek AlbLinux.net për të gjetur se si caktohet fjalëkalimi i root në MySQL).
Tani mund të krijojmë databazën drupal5_rc1, t'ja caktojmë përdoruesit test, me fjalëkalim test:

mysql -uroot
create database drupal5_rc1;
grant all privileges on drupal5_rc1.* to test@localhost identified by 'test';
flush privileges;
\q
Bye

Kaq mjafton për databazën.

Konfigurojmë një adresë virtuale për instalimin tonë.
M.q.s. serveri ku do të instalohet Drupal tek unë korrispondon me adresën 192.168.20.134, në server shtoj një rresht tek /etc/hosts:

192.168.20.134 drupal5.linuxway.loc drupal5

Konfiguroj sitin virtual:

cd /etc/apache2/sites-available
vim drupal5.linuxway.loc

dhe shtoj përmbajtjen në vijim:

<VirtualHost *>
        ServerAdmin     drupal5@linuxway.loc
        ServerName      drupal5.linuxway.loc
        ServerAlias     drupal5.localhost

        # Indekse + Root Directory
        DirectoryIndex  index.php
        DocumentRoot    /opt/www/drupal5_rc1/htdocs/drupal5rc1

        # Directory CGI
        ScriptAlias /cgi-bin/ /opt/www/drupal5_rc1/cgi-bin/
        <Location /cgi-bin>
                Options +ExecCGI
        </Location>

        # Files e Log
        ErrorLog        /opt/www/drupal5_rc1/logs/error.log
        CustomLog       /opt/www/drupal5_rc1/logs/access.log combined
</VirtualHost>

Aktivoj sitin e sapokrijuar:

a2ensite drupal5.linuxway.loc

Aktivoj modulin rewrite të apache:

a2enmod rewrite

Rinisim apache:

/etc/init.d/apache2 reload

Kaq duhet të mjaftojë:
Hap një shfletues web dhe shkruaj: http://drupal5.linuxway.loc ...dhe :-) Drupal 5, për herë të parë, përdor një instalues në linjë...

Japim emrin e databazës, pronarit të db dhe fjalëkalimin përkatës: --> http://alblinux.homelinux.org/~lor/drupal5_pics/database_config.png

Një sekondë dhe instalimi përfundon: --> http://alblinux.homelinux.org/~lor/drupal5_pics/inst_compl.png

Po, jemi gati për të filluar konfigurimin: --> http://alblinux.homelinux.org/~lor/drupal5_pics/inst_ok.png

Disa pamje:

laurenti's picture

Varet nga aktivimi i filtrave dhe niveli i të drejtave.
Kodi për shtimin e një figure është ai standart:

<img src="http://www.ypok.com/img/2807/linux-penguin.jpg" alt="" />

Përsa i takon përkthimit të DRUPAL-5, do të jetë gati pas disa ditësh.

altiX's picture

Përshëndetje Laurent,
Urime për Festat dhe një Vit të Ri sa më të mirë; Suksese dhe çdo të mirë në Punë dhe Familje.
Citat: Varet nga aktivimi i filtrave dhe niveli i të drejtave.
- Cilat Filtra duhet të aktivizohen?
Nuk di ku po gaboj porse te unë nuk po funksionon.Edhe kur e bëjë upload; tregon se është ngarkuar por nuk paraqitet.
Këtu nëse e shkruaj të njëjtën paraqitet foto(rasti i mëposhtëm)!

...Drupal5RC1-->E kam instaluar edhe në Internet --> http://www.altix.de.vu/
-Google AdS ; edhe pse e kam instaluar sipas udhëzimeve(aq sa e kam kuptuar në anglisht), nuk paraqitet.
Del vetëm katrori.Përndryshe modulet i kam aktivizuar--> http://img521.imageshack.us/img521/4485/2er2.png
Te Help and instructions kam arritur deri te Using blocks.
Prej Using custom PHP code deri te Notes; nuk kam ndërmarrë kurgjë!

laurenti's picture

Përshëndetje altiX,

kontrolli i filtrave kryhet nga nga paneli i administrimit, dhe më saktësisht tek administrimi-->formatet e input
Tek faqja që hapet kliko tek konfigurimi krahas zërit Filtered HTML
Tek faqja e re e konfigurimit që do të hapet, kliko tek skeda konfigurimi: do të hapet një faqe tjetër, kliko tek Filtri HTML. Çfarë të intereson është Tags e lejuar HTML: në atë fushë mund të përcaktosh të gjithë "tags" që dëshiron të mos filtrohen nga sistemi.

altiX's picture

Numri i prezgjedhur i komenteve per faqe eshte i saktesuar prej 10, 30, 50 deri 300.

Une deshiroj qe te kem 5 komente per nje faqe. Ku mund ta shtoj edhe kete mundesi?
altiX

Faqet