You are here

GNU's Not Unix!

AlbLinux's picture

Në këtë seksion do të gjeni përkthimet jozyrtare në shqip të versioneve të ndryshme të GPL (Liçenca Publike e Përgjithshme).