You are here

GNU/Linux Debian

Një shpërndarje krejtësisht falas, e krijuar nga një grup vullnetarësh që nuk kanë asnjë interes komercial në zhvillimin e kësaj vepre. Për këtë shkak shpërndarja Debian i kushton një rëndësi të veçantë aspekteve që kanë të bëjnë me programet e lirë, aq sa principet me anë të të cilëve pranohen aplikativët në shpërndarje janë marrë si bazë për përcaktimin e Open Source.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - GNU/Linux Debian