Konfigurimi perfekt - Debian Sarge (3.1)

Mbështetur tek The Perfect Setup - Debian Sarge (3.1) i Falko Timme.

Në vazhdim do të japim përshkrimin e hollësishëm të të gjithë kalimeve të nevojshme për të konfiguruar një server të bazuar në Debian (Debian Sarge ose Debian 3.1) që do të afrojë të gjitha shërbimet e duhura për ISP-të e kush afron shërbime web (server web me suport për SSL, server mail me SMTP-AUTH dhe TLS, server DNS, server FTP, server MySQL, POP3/POP3s/IMAP/IMAPs, Quota, Firewall, etj.

Ja programet që do të përdorim:

 • Server Web: Apache 2.0.x
 • Server Mail: Postfix (më i thjeshtë se sendmail në konfigurim; më i sigurt se sendmail)
 • Server DNS: BIND9
 • Server FTP: proftpd
 • POP3/POP3s/IMAP/IMAPs: mund të zgjedhim midis formatit tradicional UNIX mailbox (duhet përdorur ipopd/uw-imapd) ose formatit Maildir (duhet përdorur Courier-POP3/Courier-IMAP).
 • Webalizer për statistikat web.

Në përfundim do të kemi një sistem të gatshëm për t'u përdorur siç është për hosting apo për të instaluar një panel kontrolli për webhosting.

Është mirë që të kryeni "kopjo&ngjit" të pjesës më të madhe të komandave/konfigurimeve të shkruara në vazhdim, për të shmangur gabimet në shkrim.

Çfarë na duhet:

Fillojmë instalimin:

SISTEMI BAZË

Futim CD me Sarge Netinstall në lexuesin CD-ROM dhe nisim kompjuterin nga CD. (Shkruajmë linux26 në boot promt për të instaluar kernel 2.6).

boot promt
Shkruaj linux26 në boot promt...

Fillon instalimi.

 • Zgjedhim gjuhën shqipe:

  zgjedhja e gjuhës
  Zgjedhja e gjuhës

 • Zgjedhim hartën e tastierës në përdorim:

  zgjedhja e tastierës
  Zgjedhja e tastierës

 • Fillon zbulimi automatik i hardware në përdorim:

  hardware detect
  Zbulimi i hardware...

 • Shkruajmë emrin e kompjuterit.
  Në shembullin tonë sistemi do të quhet server1.shembull.org, prandaj në hapin në vazhdim shkruajmë server1:

  hostname
  Emri i kompjuterit...

 • Shkruajmë emrin e domain.
  Në shembullin tonë, është shembull.org:

  domain
  Emri i domain...

 • Hapi në vazhdim është ndarja (particionimi) i diskut fiks: në shembullin tonë kemi një hard disk që do t'i kushtohet krejtësisht serverit.
  Do të krijojmë një particion të vogël swap (2 X sasia e RAM fizik të instaluar) dhe me çfarë mbetet në disk një particion të madh (me pikë montimi /):

  Ndarja, hapi 1

 • Krijojmë particionin swap (në shembullin tonë 500 MB):

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Mbaruam me particionin swap.

 • Me pjesën e mbtetur të diskut krijojmë një particion të madh, me pikë montimi / :

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri

 • Përfundojmë ndarjen dhe shkruajmë ndryshimet në disk:

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Përfundimi i ndarjes

 • Më së fundi fillon instalimi i sistemit bazë:

  sistemi bazë
  Instalimi i sistemit bazë...

 • Instalojmë GRUBmaster boot record:

  GRUB
  GRUB në MBR...

 • Përfundojmë instalimin bazë, heqim CD nga lexuesi dhe rinisim kompjuterin:

  Fund i bazës
  Përfundimi i instalimit bazë.

KONFIGURIMI BAZË

Mbasi kompjuteri të jetë rinisur, do të gjendemi në fazën e konfigurimit të sistemit bazë:

Konfigurimi i sistemit bazë
Fillimi i konfigurimit bazë...

 • Konfigurojmë zonën orare:

  Zona orare
  Zona orare
  Zona orare...

 • Shkruaj fjalëkalimin për përdoruesin root:

  Fjalëkalimi i root
  Përdoruesi root..

 • Krijo një përdorues të zakonshëm:

  Përdoruesi
  Përdoruesi
  Përdoruesi
  Krijimi i përdoruesit të zakonshëm...

 • Zgjedhim metodën e instalimit:

  Metoda e instalimit

  Meqenëse do të kryejmë një instalim via internet, zgjedhim http:

  Metoda e instalimit

  • Zgjedhim një mirror për instalimin tonë:

   Mirror
   Mirror

  • Nëse përdorni proxy në rrjet, plotësoni të dhënat (zakonisht bosh):

   Proxy

  • Do të fillojë testimi i burimeve apt dhe në vazhdim do të hapet dritarja e dialogut të zgjedhjes së programeve për tu instaluar: zgjedhim vetëm "Serveri i postës", pasi pakot e tjera do t'i instalojmë vetë më vonë.

   Zgjedhja e programeve
   Zgjedhja e programeve...

  • Fillon instalimi në rrjet (Internet):

   Instalimi i programeve
   Instalimi i programeve...

  • Vazhdojmë instalimin pa suportin Maildir.
   Më vonë do të shohim instalimin e suportit të formatiti Maildir me anë të instalimit të Courier-POP3/Courier-IMAP:

   Instalimi i programeve

  • Nuk konfigurojmë Exim, mbasi më pas do ta zëvendësojmë me Postfix:

   Instalimi i programeve - Exim
   Instalimi i programeve - EximAsnjë konfigurim...

  • Instalimi i programeve - Exim
   Përdoruesi ku ridrejtohet posta e root...

  Urime! Sapo përfunduat konfigurimin e sistemit bazë:

  Përfundimi i konfigurimit bazë
  Përfundimi i konfigurimit bazë...

  INSTALIMI DHE KONFIGURIMI I PJESËS TJETËR TË SISTEMIT

  Konfigurimi i rrjetit

  Meqenëse Instaluesi i Debian Srage ka konfiguruar sistemin tonë në menyrë që të marrë konfigurimet e rrjetit via DHCP, tani duhet të ndryshojmë këto konfigurime, mbasi një server duhet të ketë një adresë statike IP.

  Për këtë qëllim, ndryshojmë /etc/network/interfaces dhe e rregullojmë sipas nevojës.
  Në shembullin tonë do të përdorim adresën IP 192.168.1.10:
  Nga...:

  # This file describes the network interfaces available on your system
  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback
  # The primary network interface
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp

  Në...

  # /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
  # The loopback interface
  auto lo
  iface lo inet loopback
  # The primary network interface
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.1.10
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0
  broadcast 192.168.1.255
  gateway 192.168.1.1

  Mbas kryerjes dhe ruajtjes së ndryshimeve, rinisim rrjetin:

  /etc/init.d/networking restart

  Ndryshojmë /etc/resolv.conf duke shtuar disa servera emrash (unë po shkruaj ata që përdor në Itali):

  search server
  nameserver  85.37.17.49
  nameserver  85.38.28.91
  nameserver  151.99.125.1

  Ndryshojmë /etc/hosts dhe shtojmë adresën e re IP:

  127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost       server1
  192.168.1.10    server1.shembull.org    server1
  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1     ip6-localhost ip6-loopback
  fe00::0 ip6-localnet
  ff00::0 ip6-mcastprefix
  ff02::1 ip6-allnodesff02::2 ip6-allrouters
  ff02::3 ip6-allhosts

  Sistemojmë emrin e host:

  echo server1.shembull.org > /etc/hostname/bin/hostname -F /etc/hostname

  Instalojmë/heqim disa programe

  Tani, të instalojmë disa programe që do të na duhen për më vonë dhe të heqim programet që nuk na hyjnë në punë:

  apt-get install wget bzip2 rdate fetchmail libdb3++-dev unzip zip ncftp xlispstat libarchive-zip-perl zlib1g-dev libpopt-dev nmap openssl lynx fileutils

  (një rresht i vetëm)

  apt-get remove lpr nfs-common portmap pidentd pcmcia-cs pppoe pppoeconf ppp pppconfig
  update-rc.d -f exim4 remove
  update-inetd --remove daytime
  update-inetd --remove telnet
  update-inetd --remove time
  update-inetd --remove finger
  update-inetd --remove talk
  update-inetd --remove ntalk
  update-inetd --remove ftp
  update-inetd --remove discard
  /etc/init.d/inetd reload

  Quota

  apt-get install quota quotatool

  Tek dritarja e dialogut të instalimit përgjigju: -> Jo

  Ndryshojmë /etc/fstab (shtojmë usrquota, grpquota tek particioni me pikë montimi /):

  # /etc/fstab: static file system information.
  ## <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  proc            /proc           proc    defaults        0       0
  /dev/sda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0       1
  /dev/sda5       none            swap    sw              0       0
  /dev/hdc        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0
  /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0

  Mbasi të kemi ruajtur ndryshimet, ekzekutojmë:

  touch /quota.user /quota.group
  chmod 600 /quota.*
  mount -o remount /
  quotacheck -avugm
  quotaon -avug

  Serveri DNS

  apt-get install bind9

  Për të rritur nivelin e sigurisë, BIND do të ekzekutohet në "birucë" (chrooted), prandaj duhet të veprojmë si në vazhdim:

  /etc/init.d/bind9 stop

  Ndryshojmë file /etc/default/bind9 në menyrë që deamon të funksionojë si përdorues pa të drejta 'bind', chroot-uar në /var/lib/named.
  Ndryshojmë rreshtin: OPTS="-u bind" në menyrë që të lexohet OPTS="-u bind -t /var/lib/named":

  OPTIONS="-u bind -t /var/lib/named"

  Krijojmë directories e duhura nën /var/lib:

  mkdir -p /var/lib/named/etc
  mkdir /var/lib/named/dev
  mkdir -p /var/lib/named/var/cache/bind
  mkdir -p /var/lib/named/var/run/bind/run

  dhe lëvizim directory me konfigurimin nga /etc/var/lib/named/etc:

  mv /etc/bind /var/lib/named/etc

  Për të shmangur problemet që mund të lindin gjatë përditësimeve të mundëshme të mëvonshme, krijojmë një lidhje simbolike midis directory të konfigurimit dhe pozicionit të vjetër:

  ln -s /var/lib/named/etc/bind /etc/bind

  Krijojmë devices "null" dhe "random" dhe sistemojmë të drejtat e kartelave:

  mknod /var/lib/named/dev/null c 1 3
  mknod /var/lib/named/dev/random c 1 8
  chmod 666 /var/lib/named/dev/null /var/lib/named/dev/random
  chown -R bind:bind /var/lib/named/var/*
  chown -R bind:bind /var/lib/named/etc/bind

  Gjithashtu na duhet të ndryshojmë script-in e nisjes së szsklogd (/etc/init.d/sysklogd) në menyrë që të vazhdojmë regjistrimin e mesazheve të rendësishme të log tek logs e sistemit.

  Ndryshojmë rreshtin SYSLOGD="" në menyrë që të lexojë: SYSLOGD="-a /var/lib/named/dev/log":

  #! /bin/sh
  # /etc/init.d/sysklogd: start the system log daemon.

  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:             syslog
  # Required-Start:       $local_fs $network $time
  # Required-Stop:        $local_fs $network $time
  # Default-Start:        2 3 4 5
  # Default-Stop:         S 0 1 6
  # Short-Description:    System logger
  ### END INIT INFO

  PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin

  pidfile=/var/run/syslogd.pid
  binpath=/sbin/syslogd

  test -x $binpath || exit 0
  # Options for start/restart the daemons
  #   For remote UDP logging use SYSLOGD="-r"
  #SYSLOGD="-a /var/lib/named/dev/log"
  create_xconsole()
  {  
  if [ ! -e /dev/xconsole ]; then        mknod -m 640 /dev/xconsole p    else        chmod 0640 /dev/xconsole    fi    chown root:adm /dev/xconsole}running(){    # No pidfile, probably no daemon present    #    if [ ! -f $pidfile ]    then        return 1    fi    pid=`cat $pidfile`    # No pid, probably no daemon present    #    if [ -z "$pid" ]    then        return 1    fi    if [ ! -d /proc/$pid ]    then        return 1    fi    cmd=`cat /proc/$pid/cmdline | tr "\000" "\n"|head -n 1`    # No syslogd?    #    if [ "$cmd" != "$binpath" ]    then        return 1    fi    return 0}case "$1" in  start)    echo -n "Starting system log daemon: syslogd"    create_xconsole    start-stop-daemon --start --quiet --exec $binpath -- $SYSLOGD    echo "."    ;;  stop)    echo -n "Stopping system log daemon: syslogd"    start-stop-daemon --stop --quiet --exec $binpath --pidfile $pidfile    echo "."    ;;  reload|force-reload)    echo -n "Reloading system log daemon: syslogd"    start-stop-daemon --stop --quiet --signal 1 --exec $binpath --pidfile $pidfile    echo "."    ;;  restart)    echo -n "Restarting system log daemon: syslogd"    start-stop-daemon --stop --quiet --exec $binpath --pidfile $pidfile    sleep 1    start-stop-daemon --start --quiet --exec $binpath -- $SYSLOGD    echo "."    ;;  reload-or-restart)    if running    then        echo -n "Reloading system log daemon: syslogd"        start-stop-daemon --stop --quiet --signal 1 --exec $binpath --pidfile $pidfile    else        echo -n "Restarting system log daemon: syslogd"        start-stop-daemon --start --quiet --exec $binpath -- $SYSLOGD    fi    echo "."    ;;  *)    echo "Usage: /etc/init.d/sysklogd {start|stop|reload|restart|force-reload|reload-or-restart}"    exit 1esacexit 0

  Rinisim daemon e sistemit të regjistrimit të mesazheve:

  /etc/init.d/sysklogd restart

  Nisim BIND, dhe kontrollojmë /var/log/syslog për ndonjë gabim të mundshëm:

  /etc/init.d/bind9 start

  MySQL

  apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient12-dev

  Ndryshojmë (ose më mirë i caktojmë një fjalëkalim përdoruesit root të MySQL, duke parë që kur instalohet root nuk ka asnjë fjalëkalim) fjalëkalimin e root të MySQL:

  mysqladmin -u root password fjalëkalimijuajpërmysqlroot

  Japim komandën

  netstat -tap

  dhe midis të tjerave duhet të shohim një rresht të ngjashëm me:

  tcp        0      0 localhost.localdo:mysql *:*                     LISTEN     2449/mysqld

  që do të thotë që MySQL është në "dëgjim" tek adresa 127.0.1, porta rezultuese.

  Postfix/POP3/IMAP

  Në menyrë që të instalojmë Postfix me SMTP-AUTH dhe TLS si server POP3 që gjithashtu shërben POP3s (porta 995) dhe një server IMAP që trajton edhe IMAPs (porta 993) do të veprojmë si në vazhdim:

  apt-get install postfix postfix-tls libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules ipopd-ssl uw-imapd-ssl

  (një rresht i vetëm)

  Konfigurimi i ipopd
  -> pop3 dhe pop3s
  -> JoKonfigurimi i postfix
  -> Internet Site
  -> None
  -> server1.shembull.org
  -> server1.shembull.org, localhost.shembull.org, localhost
  -> Jo

  Japim komandat:

  postconf -e 'smtpd_sasl_local_domain ='
  postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
  postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous'
  postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
  postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination'
  postconf -e 'inet_interfaces = all'

  echo 'pwcheck_method: saslauthd' >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
  echo 'mech_list: plain login' >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf

  mkdir /etc/postfix/ssl
  cd /etc/postfix/ssl/

  openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024
  chmod 600 smtpd.key
  openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr
  openssl x509 -req -days 3650 -in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out smtpd.crt
  openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted

  mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key

  openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650

  postconf -e 'smtpd_tls_auth_only = no'
  postconf -e 'smtp_use_tls = yes'
  postconf -e 'smtpd_use_tls = yes'
  postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
  postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key'
  postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt'
  postconf -e 'smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem'
  postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
  postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'
  postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s'
  postconf -e 'tls_random_source = dev:/dev/urandom'

  Mbas konfigurimeve të mësipërme, file /etc/postfix/main.cf duhet të jetë i ngjashëm me:

  # See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
  smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
  biff = no

  # appending .domain is the MUA's job.
  append_dot_mydomain = no
  # Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
  #delay_warning_time = 4h

  myhostname = localhost.localdomain
  alias_maps = hash:/etc/aliases
  alias_database = hash:/etc/aliases
  myorigin = /etc/mailname
  mydestination = server1.shembull.org, localhost.shembull.org, localhost
  relayhost =
  mynetworks = 127.0.0.0/8
  mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
  mailbox_size_limit = 0
  recipient_delimiter = +
  inet_interfaces = all
  smtpd_sasl_local_domain =
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_security_options = noanonymous
  broken_sasl_auth_clients = yes
  smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
  smtpd_tls_auth_only = no
  smtp_use_tls = yes
  smtpd_use_tls = yes
  smtp_tls_note_starttls_offer = yes
  smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
  smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
  smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
  smtpd_tls_loglevel = 1
  smtpd_tls_received_header = yes
  smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600
  stls_random_source = dev:/dev/urandom

  Rinisim Postfix:

  /etc/init.d/postfix restart

  Autentifikimi do të kryhet nga saslauthd. Që të punojë si duhet duhet të kryejmë nja dy ndryshime. Meqenëse Postfix funksionon i chroot-uar në /var/spool/postfix duhet të veprojmë si në vazhdim:

  mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
  rm -fr /var/run/saslauthd

  Tani duhet të ndryshojmë /etc/default/saslauthd në menyrë që të aktivojmë saslauthd. Heqim # në fillim të START=yes dhe shtojmë rreshtin PARAMS="-m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd":

  # This needs to be uncommented before saslauthd will be run automatically
  START=yes
  PARAMS="-m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd"
  # You must specify the authentication mechanisms you wish to use.
  # This defaults to "pam" for PAM support, but may also include
  # "shadow" or "sasldb", like this:
  # MECHANISMS="pam shadow"
  MECHANISMS="pam"

  Në fund duhet të ndryshojmë /etc/init.d/saslauthd.Ndryshojmë rreshtin:

  dir=`dpkg-statoverride --list $PWDIR`

  në:

  #dir=`dpkg-statoverride --list $PWDIR`

  Pastaj ndryshojmë të ndryshieshmet PWDIR dhe PIDFILE dhe shtojmë të ndryshueshmen dir në fillim të file:

  PWDIR="/var/spool/postfix/var/run/${NAME}"
  PIDFILE="${PWDIR}/saslauthd.pid"
  dir="root sasl 755 ${PWDIR}"

  File /etc/init.d/saslauthd tashmë duhet të jetë si në vazhdim:

  #!/bin/sh
  NAME=saslauthd
  DAEMON="/usr/sbin/${NAME}"
  DESC="SASL Authentication Daemon"
  DEFAULTS=/etc/default/saslauthd
  PWDIR="/var/spool/postfix/var/run/${NAME}"
  PIDFILE="${PWDIR}/saslauthd.pid"

  dir="root sasl 755 ${PWDIR}"
  createdir() {
  # $1 = user# $2 = group# $3 = permissions (octal)# $4 = path to directory        [ -d "$4" ] || mkdir -p "$4"        chown -c -h "$1:$2" "$4"        chmod -c "$3" "$4"}test -f "${DAEMON}" || exit 0# Source defaults file; edit that file to configure this script.if [ -e "${DEFAULTS}" ]; then    . "${DEFAULTS}"fi# If we're not to start the daemon, simply exitif [ "${START}" != "yes" ]; then    exit 0fi# If we have no mechanisms definedif [ "x${MECHANISMS}" = "x" ]; then    echo "You need to configure ${DEFAULTS} with mechanisms to be used"    exit 0fi# Add our mechanimsms with the necessary flagPARAMS="${PARAMS} -a ${MECHANISMS}"START="--start --quiet --pidfile ${PIDFILE} --startas ${DAEMON} --name ${NAME} -- ${PARAMS}"# Consider our optionscase "${1}" in  start)        echo -n "Starting ${DESC}: "        #dir=`dpkg-statoverride --list $PWDIR`        test -z "$dir" || createdir $dir        if start-stop-daemon ${START} >/dev/null 2>&1 ; then                echo "${NAME}."        else                if start-stop-daemon --test ${START} >/dev/null 2>&1; then                        echo "(failed)."                        exit 1                else                        echo "${DAEMON} already running."                        exit 0                fi        fi        ;;  stop)        echo -n "Stopping ${DESC}: "        if start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile "${PIDFILE}" \                --startas ${DAEMON} --retry 10 --name ${NAME} \                >/dev/null 2>&1 ; then                        echo "${NAME}."        else                if start-stop-daemon --test ${START} >/dev/null 2>&1; then                        echo "(not running)."                        exit 0                else                        echo "(failed)."                        exit 1                fi        fi        ;;  restart|force-reload)          $0 stop        exec $0 start        ;;  *)        echo "Usage: /etc/init.d/${NAME} {start|stop|restart|force-reload}" >&2        exit 1        ;;esacexit 0

  Tani mund të nisim saslauthd:

  /etc/init.d/saslauthd start

  Për të kontrolluar që SMTP-AUTH dhe TLS punojnë si duhet ekzekutojmë komandën në vazhdim:

  telnet localhost 25


  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.localdomain.
  Escape character is '^]'.
  220 localhost.localdomain ESMTP Postfix (Debian/GNU)

  Tani japim komandën:

  ehlo localhost


  250-localhost.localdomain
  250-PIPELINING
  250-SIZE 10240000
  250-VRFY250-ETRN
  250-STARTTLS
  250-AUTH LOGIN PLAIN
  250-AUTH=LOGIN PLAIN
  250 8BITMIME

  Nga përgjigja dallojmë ekzistencën e rreshtave 250-STARTTLS dhe 250-AUTH: gjithçka është në rregull.
  Dalim:

  quit
  • Courier-IMAP/Courier-POP3
   Po të duam të përdorim një daemon POP3/IMAP me suport për Maildir (nëse nuk duam të përdorim formatin e zakonshëm mailbox) mund të instalojmë Courier-IMAP/Courier-IMAP-SSL (për IMAPs në portën 993) dhe Courier-POP3/Courier-POP3-SSL (për POP3s në portën 995). Përndryshe mund të kaloni tek hapi pasardhës: Konfigurimi i Apache.

   apt-get install courier-imap courier-imap-ssl courier-pop courier-pop-ssl

   Tek dritarja e dialogut përgjigju -> Jo
   ipopd dhe UW-IMAP do të zëvendësohen.
   Konfigurojmë Postfix që të shpërndajë e-mailet tek Maildir e përdoruesit:

   postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
   postconf -e 'mailbox_command ='

   Rinisim Postfix:

   /etc/init.d/postfix restart

  Apache

  Instalojmë Apache:

  apt-get install apache2 apache2-doc
  apt-get install libapache2-mod-php4 libapache2-mod-perl2 php4 php4-cli php4-common php4-curl php4-dev php4-domxml php4-gd php4-imap php4-ldap php4-mcal php4-mhash php4-mysql php4-odbc php4-pear php4-xslt curl libwww-perl imagemagick

  (në një rresht!)
  Ndryshojmë file e konfigurimit /etc/apache2/apache2.conf
  Gjejmë dhe ndryshojmë nga:

  DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml

  DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php index.php3 index.pl index.xhtml

  Ndryshojmë /etc/apache2/ports.conf dhe shtojmë rreshtin Listen 443:

  Listen 80
  Listen 443

  Aktivojmë disa modulë të Apache (SSL, rewrite dhe suexec):

  a2enmod ssl
  a2enmod rewrite
  a2enmod suexec
  a2enmod include

  Rinisim Apache:

  /etc/init.d/apache2 restart

  Provojmë funksionimin e Apache dhe PHP:

  cd /var/www

  Krijojmë një file të quajtur info.php me përmbajtje:

  <?php phpinfo(); ?>

  Hapim një shfletues web dhe shkruajmë adresën: http://adresa_IP_e_serverit/info.php

  Duhet të hapet faqja informuese e php.

  Proftpd

  Instalojmë:

  apt-get install proftpd

  -> standalone

  Që të rrisim sigurinë mund të shtojmë rreshtat në vazhdim tek /etc/proftpd.conf (shiko dhe http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/userguide.html):

  DefaultRoot ~
  IdentLookups off
  ServerIdent on "FTP Server ready."

  Rinisim Proftpd:

  /etc/init.d/proftpd restart

  Webalizer

  Instalojmë webalizer:

  apt-get install webalizer

  -> /var/www/webalizer
  -> Statistikat e perdorimit per
  -> /var/log/apache2/access.log.1

  Sinkronizimi i orës së sistemit

  M.q.s. kemi të bëjmë me një server është mirë që ora e sistemit të sinkronizohet rregullisht me një server NTP.

  Krijojmë file e crontabs:

  touch /var/spool/cron/crontabs/root

  Shtojmë në të rreshtat në vazhdim:

  # përditëso orën me serverët ntp
  0 3,9,15,21 * * * /usr/sbin/rdate 128.2.136.71 | logger -t NTP

  Pastaj:

  chmod 600 /var/spool/cron/crontabs/root

  Rinisim cron:

  /etc/init.d/cron restart

  Disa Modulë Perl

  Nëse do të na duhet të instalojmë SpamAssassin, duhet të instalojmë disa modulë shtesë Perl:

  apt-get install libdb-file-lock-perl libdigest-hmac-perl libnet-dns-perl libhtml-parser-perl

  Mund të përdorim edhe Shell e Perl për të instaluar modulët:

  perl -MCPAN -e shell

  Mbas konfigurimit (që mund të kryhet edhe automatikisht nga sistemi) fillojmë instalimin në shell:

  install HTML::Parser
  install DB_File
  install Net::DNS

  (kur kërkohet aktivimi i testeve, zgjidh 'no')

  q

  (për të dalë nga shell)
  Instalimi me sukses i një moduli jep si rezultat diçka të ngjashme me:
  /usr/bin/make install -- OK

  FUNDI

  Në përfundim, mund të shtojmë dhe një kalim tjetër: kompilimin dhe instalimin e një kernel të personalizuar (për një server është një domosdoshmëri): kompilimi i një kernel në Debian

  • lehtësoni kernel-in bazë nga të gjitha veçoritë e panevojshme
  • mundohuni të krijoni një kernel statik me suport vetëm për hardware që keni në kompjuter

  Në këtë menyrë mund të konsiderojmë të përfunduar konfigurimin e serverit tonë, makina është gati për të filluar shërbimin e faqeve web, postës web, etj..etj.

  - Lidhje -